Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Akti

AKTI

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Hlebine

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jednistvenom upravnom odjelu Općine Hlebine 2016.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE za razdoblje od 2009. do 2015. godine

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Odluka o obveznoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Hlebine

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Hlebine za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju redovnih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općini Hlebine u 2016. godini

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Hlebine

Odluka o općinskim porezima Općine Hlebine

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 2015.

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Hlebine

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije 2015.

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje 2015.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Hlebine 2014.

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti djelatnosti dodjelom koncesije

Odluka o raspoređvanju sredstava za rad političkih stranaka u 2014.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 2013. nakon konstituiranja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2013. do izbora

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika

Socijalno vijeće Općine Hlebine 2013.

Odbor za financije i proračun 2013.

Odbor za statut i poslovnik 2013.

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o financiranju političkih stranaka u 2013. godini do izbora

Odluka o financiranju političkih stranaka

Odluka o izmjenama Olduke o komunalnom doprinosu 2013.

Odluka o javnim priznanjima Općine Hlebine

Odluka o komunalnoj nakanadi na području Općine Hlebine 2010.

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o korištenju društvenih domova

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine HlebineJedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Hlebine

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Hlebine

Odluka o izmjeni odluke o naknadi za rad Općinskog Načelnika

Odluka o izmjeni odluke o plaći Općinskog Načelnika

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna PPUOH

Odluka o grbu i zastavi Općine Hlebine

 

 

 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

ODLUKA o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2016. GODINU

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA RAZDOBLJE OD 2016. do 2019. GODINE

DVD - PLAN MOTRENJA 2015.

DVD - PLAN MOTRENJA 2014. 

DVD - PLAN MOTRENJA 2013.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE HLEBINE 2013.

Rješenje Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine 2013.

 

 

 

 

Designed by: Logo Georg